Program MŠ

Uskutečňuje se na základě Rámcového vzdělávacího programu. Na jeho základě je vytvořeno mnoho programů, které mají různé zaměření.

Naše mateřská škola si vybrala pro vzdělávání dětí program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole.

Co znamená slovo "kurikulum"?

Můžeme jej přeložit jako "vzdělávání", tzn. vzdělávání zaměřené na podporu zdraví dětí, podporu zdraví dospělých osob žijících v blízkosti dítěte, na podporu a ochranu přírody.

Vzdělávání probíhá podle těchto hlavních témat Kurikula:

 • Poznávám sám sebe (tělo)
 • Učím se orientovat sám v sobě (psychika)
 • Vnímám, že tu nejsem sám (mezilidské vztahy)
 • Jsem součástí okolí (sociálně-kulturní)
 • Snažím se poznávat svět (ekologické prostředí)

To, čeho chceme ve vzdělávání dosáhnout, k čemu směřujeme nám ukazují kompetence. V Kurikulu máme tyto hlavní kompetence:

 • Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevenci nemocí
 • Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.