Poplatek za školné

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy podle §123 ods.2 a 4 zákona č.561/2004Sb.

o předškolním, základním, středním vzd./školský zákon/,§ 6 vyhlášky

č.14/2005 Sb.o předš.vzdělávání,

                                      STANOVUJE

Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2022 do

31. 8. 2023 ve výši  300,- Kč za měsíc.

Tato částka je jednotná  pro děti s celodenní i polodenní docházkou .

 

Dítě přijaté do MŠ platí úplatu i v případě, že dítě z nějakého důvodu do MŠ nedochází.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy před zahájením školní

docházky se poskytuje bezúplatně.

Pouze při odkladu školní docházky je docházka do MŠ taktéž bezúplatná po celý školní rok.

                                                                                                              

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 4. dne příslušného kalendářního

měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte

jiný termín úhrady.

Úplatu vybírá účetní paní Ludmila Hamalová a je odpovědna za správnost vyúčtování.

 

Dne: 21. 6. 2022                                                      Věra Ďugová, ředitelka MŠ