Poplatek za školné

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy podle §123 ods.2 a 4 zákona č.561/2004Sb.

o předškolním, základním, středním vzd./školský zákon/,§ 6 vyhlášky

č.14/2005 Sb.o předš.vzdělávání,

                                      STANOVUJE

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte od 1. 9. 2020 do

31. 8. 2021 ve výši 250,- Kč za měsíc.

 

Dítě přijaté do MŠ na celodenní a polodenní provoz platí úplatu 250,- Kč

měsíčně i v případě, že dítě z nějakého důvodu do MŠ nedochází.

Dítě, které navštěvuje MŠ maximálně 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci

platí úplatu 160,- Kč za měsíc.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy před zahájením školní

docházky se poskytuje bezúplatně.

Pouze při odkladu školní docházky je docházka do MŠ taktéž bezúplatná po celý školní rok.

                                                                                                              

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 4. dne příslušného kalendářního

měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte

jiný termín úhrady.

Úplatu vybírá účetní paní Ludmila Hamalová a je odpovědna za správnost vyúčtování.

 

Dne: 26. 5. 2020                                                       Věra Ďugová, ředitelka MŠ