Školní řád

/Školský zákon v MŠ, školní řád § 30/

1. Děti se do MŠ scházejí v době od 6:30 do 8:00 hodin.

2. Na základě domluvy s p. ředitelkou nebo p. učitelkou mohou přijít i v pozdější dobu do MŠ, než je stanovena /např. návštěva lékaře/

3. Provoz v MŠ začíná v 6:30 a končí v 16:00 hod.

4. Z bezpečnostních důvodů se MŠ v 8:00 uzamyká

5. Rodič je povinen dítě osobně předat učitelce

6. Odhlašovat mohou osobně, telefonicky nebo do sešitu

umístěného v šatně /tel. 518 329 819/

7. Stravné a školné se platí 3. dne v měsíci ráno a

4. den v měsíci odpoledne

8. Prosíme rodiče, aby omlouvali nepřítomnost svého

dítěte, pokud tak neučiní, budou platit plnou sazbu stravy

9. Jakoukoliv změnu v osobních údajích prosím nahlaste

učitelce, ředitelce /bydliště, telefon, pojišťovna…./

10. Do MŠ patří pouze děti zdravé, bez infektu /rýma, kašel, zánět spojivek, vyrážky a další závažná onemocnění/

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí

nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním

11. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvednutí dítěte pověřit

písemně jinou osobu. Bez písemného Zplnomocnění paní

učitelky dítě nepředají. Pokud je pověřené trvalého charakteru

je ošetřeno v Evidenčním listu a platí na dobu neurčitou

12. Zákonní zástupci po převzetí dítěte berou okamžitou odpovědnost

za dítě, i když setrvávají déle v prostorách školy

např. na školní zahradě

13. Školní zahrada není přístupná veřejnosti

/pouze klubu Skřítek, na základě dohody/

14. Rodiče mají možnost prostudovat Školní vzdělávací program,

který je vyvěšen v šatně. Denně jsou rodičům předkládány

výčty činností, aby byli informováni o naší každodenní práci

15. Rodiče mohou své nápady a jakékoliv připomínky k práci i

organizaci MŠ vkládat do schránky důvěry v šatně 1. oddělení