Školní řád

Mateřská škola Hrubá Vrbka, příspěvková organizace, Hodonín

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ             

Ředitelka mateřské školy vydává školní řád, který upravuje podobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Obsah je vymezen v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 • Tento školní řád vstupuje v platnost dne

II. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY.

II. a) Základní cíle Mateřské školy Hrubá Vrbka při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání, školní vzdělávací program.

 •  podílí se na citovém, rozumovém, a tělesném rozvoji dítěte

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • podílí se na osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů

 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 • staví na vzájemné spolupráci zákonných zástupců a mateřské školy

 

II. b) Práva a povinnosti dětí

Práva:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání /v posledním ročníku MŠ na bezplatné vzdělávání/, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a dovedností vedoucí k rozvoji jeho osobnosti,

 • na volný čas a hru, na styk s jinými dětmi a lidmi, svobodnou volbu činností

 • na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb,

 • podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování

 • na svobodu projevu, vyjádřit svůj názor, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje,

 • na pomoc dospělého, když potřebuje

Povinnosti:

 • respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla,

 • chovat se slušně k dospělým i ostatním dětem,

 • chránit zdraví své i ostatních dětí,

 • nepoužívat hrubých, vulgárních a urážlivých slov, být ohleduplný k mladším a slabším dětem a k dospělým,

 • zacházet se školními potřebami a hračkami šetrně, udržovat pořádek.

 • dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti,

 • nenosit do školy předměty, které mohou ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob, pouze jednoho plyšáka na spaní (bere si ho domů na oprání)

 

II. c)  Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva:

 • na informace o chování a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 • možnost konzultace o výsledcích vzdělávání u ředitelky školy v době od 10.00-11.30 hodin nebo po osobní domluvě

 • slušnou formou vznášet dotazy a připomínky k provozu školy buď osobně nebo do schránky důvěry

 • na zachování důvěrnosti sdělených informací

Povinnosti:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5. roku věku)

 • zajistit, aby řádně docházelo do MŠ Hrubá Vrbka

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (alergie, mdloby, infekce…)

 • oznámit školskému zařízení údaje podle par. 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné v průběhu vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení matriky)

 • ve stanoveném termínu uhradit platbu za předškolní vzdělávání a stravné

 • dodržovat režim mateřské školy a pravidla provozu školy, řídit se školním řádem

 • předem známou i neplánovanou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci osobně učitelce ve třídě, telefonicky nebo písemně v docházkovém sešitě v šatně dětí

 • zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně paní učitelce v kmenové třídě (zákonní zástupci mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho předávání při vzdělání v MŠ)

 

II. d) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti

 • vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu a výchovně vzdělávací práci

 • všichni pracovníci mají právo svobodně se vyjádřit k problémům týkajících se provozu školy a mohou hledat řešení

 • dostávat a poskytovat zpětnou vazbu, která je využívána k věcnému řešení problémů, zdokonalování a rozvoje

 

Povinnosti:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 • chránit a respektovat práva dítěte

 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 •  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí,

 • poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.

II. e) Školní vzdělávací program

Děti jsou vzdělávány dle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou, Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a s vyhláškou č.27/2016 Sb., v platném znění, která se zabývá vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění. Školní vzdělávací program nese název „Poznávám život“.

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská školy je dvoutřídní s celkovou kapacitou 42 dětí. Třídy nesou název staršího oddělení Sluníčka, mladšího oddělení Kytičky. Pracoviště se samostatnou školní kuchyní. Mateřská škola je s celodenním provozem. Vzdělávací činnosti probíhají v průběhu celého dne, dle stanoveného režimu.

Režim dne:

                 6:30 - 8:00      scházení dětí do tříd, vzájemné návštěvy dětí ve třídách, spontánní hry, zájmové aktivity

/Na základě domluvy s učitelkou mohou rodiče dítě přivést i v pozdější dobu, než je stanoven – např. návštěva lékaře/.

8:00 - 8:30      částečně řízené činnosti, logopedické cvičení, spontánní hry - děti si volí dle svých potřeb a nabídky dne, pohybové aktivity

8:30 - 9:00      osobní hygiena, svačina

9:00 - 9:30      nabídka činností – volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, částečně řízené aktivity

                  9:30 – 11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, popř. náhradní činnost

11:45 - 12:30 příprava na oběd, oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12:30 - 14:15 odpočinek a spánek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

                 14:15 - 14:30 vstávání, hygiena, příprava na svačinu

                 14:30 - 16:00 svačina, spontánní činnosti, hry na přání dětí, rozcházení dětí domů

 

Pobyt venku

 • pobyt venku je zařazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při vycházkách do okolí mateřské školy,

 • je nutno oblékat děti dle klimatických podmínek, dítě musí mít v šatně pláštěnku, náhradní oblečení dle ročního období.

 • pobyt venku omezen, jestliže je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší a teplota pod -10 C

Prázdninový provoz

 • V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit.

 • provoz mateřské školy lze ze závažných technických důvodů po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období.

Stravování dětí

 • odhlašování dítěte ze školního stravování se provádí nejpozději v daný den do 8.00 hodin, osobně nebo telefonicky, popř. emailem,

 • je- li dítě nemocné je nutné jej odhlásit do 8.00 hod. Nestačí-li rodič dítě odhlásit, může si první den jídlo odebrat. Další den již nikoli a nebude-li odhlášeno je povinen uhradit plnou částku,

 • přeje –li si rodič z vážných důvodů odebrat dítě po obědě domů, bude mu odpolední svačina odečtena,

 • pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v MŠ je povinen uhradit stravné i za tyto dny,

Úhrada za stravování

 • stravné se hradí hotově nebo bezhotovostní platbou u účetní MŠ, vždy do 20. dne v měsíci, platba zálohově vždy měsíc dopředu

 • celodenní strava pro strávníky do 6 let činí 40 Kč, pro strávníky nad 6 let činí 45 kč.

Úplata za školní vzdělávání

 • výše úplaty za předškolní vzdělávání je 400,- Kč

 • vzdělávání je bezplatné pro děti předškolního věku a s odkladem školní docházky (kdy dítě dosáhlo 5. roku věku),

 • splatnost vždy 3.,4. den v měsíci.

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla ode 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ředitelka Mateřské školy stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ (na základě přijetí žádosti o předškolní vzdělávání). Nesmí překročit stanovenou kapacitu maximálního počtu 50 dětí.

Kritéria pro přijetí:

 • poslední rok před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. 2018

 • trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo 4 let věku k 31.8.

 • trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo 3 let věku k 31.8.

 • trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo 2 let věku k 31.8.

 • věk dítěte, který nemá trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ

 • na základě celodenní nebo polodenní docházky

 • sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat v následujícím školním roce

Postup při vyhodnocení:

1. každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria

2. podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů

3. žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni podle data narození

 

Ukončení vzdělávání dítěte

 • na žádost zákonných zástupců může být docházka ukončena kdykoliv – písemnou formou

Ředitelka MŠ může podle zákona č.561/2004Sb., §35/ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy jeho zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 • ukončení odhlášením z MŠ a nástupem povinné školní docházky.

 

 

IV. PODMÍNKY A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI O OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ – OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte,

 • při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa, v případě, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má každý ze zaměstnanců školy povinnost oddělit toto dítě od dětí ostatních, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost ředitelce školy,

 • při akcích pořádaných mateřskou školou (besídky, dílničky, slavnosti, čarodějnice, průvody, atd.), kterých se účastní i zákonní zástupci, si zákonný zástupce plně zodpovídá za chování a bezpečnost dalších dětí, které na akci přivede a které nejsou dětmi MŠ (např. sourozenci dítěte), i po vyzvednutí dítěte z MŠ si zákonný zástupce plně zodpovídá za své dítě.

 • důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života,

 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MŠ

 • po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy

 • zaměstnanci i rodiče dětí odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená

 • zákonní zástupci pobývají s mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání, a předání dítěte učitelce mateřské školy, popřípadě po dobu jednání s učitelkami, vedoucí stravování a v době akcí určených pro rodiče,

 • po dobu pobytu v mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili neprodleně tuto skutečnost učitelce mateřské školy,

 • školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob, každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 • školní zahrada je volně přístupná veřejnosti

 

VI. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VI a) Docházka a způsob vzdělávání

 • při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte délku pobytu v MŠ,

 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin denně a to od 8.00-12.00 hodin,

 • zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání osobně, telefonicky nebo emailem,

 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jiné osoby pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Tyto osoby musí být vypsány v Evidenčním listu dítěte a ve Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.

 

 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka mateřské školy

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

 

VI b) Informace o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích

 • zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě MŠ.

 • zákonní zástupci mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte zejména individuálním pohovorem s učiteli a třídních schůzkách

 

VI c) Individuální vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 • Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Může také doporučit literaturu, která je k dispozici v knihovně v MŠ.

 

VI d) Vzdělávání nadaných dětí

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

VI e) Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

·Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

 • Ředitelka školky zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

VI f) Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

VI g) Vzdělávání distančním způsobem

 • Vzdělávání předškolních dětí probíhá formou off-line, pro děti předškolního věku je výuka povinná.

 • Způsob výuku a organizace vzdělávání probíhá:

- samostudiem a plněním úkolů z různých oblastí vzdělávání

- plněním praktických úkolů v domácímu prostředí

- nabídkou výtvarných i pracovních aktivit k tématickým blokům

- pořádáním akcí pro celou rodinu.

 • Zadané úkoly a pracovní listy jsou dětem předkládány v tištěné podobě a dále jsou ke stažení na stránkách MŠ a Fcb stránkách.

 • Rodiče mohou komunikovat během off-line výuky s učitelkami MŠ (telefonicky, emailem, Fcb).

 • Povinností rodičů při off-line výuce je sledovat stránky MŠ, spolupracovat při plnění zadaných úkolů a zakládat domácí portfolio.

 • Při nemoci dítěte je rodič povinen tuto skutečnost zpětně zaznamenat do omluvného listu uloženého v MŠ.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní řád Mateřské školy Hrubá Vrbka, příspěvkové organizace je zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy v platném znění:

 

 • § 30 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 •  vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře