Oblasti vzdělávání

Vzdělávání je rozděleno do tzv. oblastí. Ty jsou stanoveny jak Rámcovém vzdělávacím programu, tak v Kurikulu podpory zdraví.

V obou těchto dokumentech je 5 oblastí:

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV):

  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika - má 3 podskupiny = a, Jazyk a řeč; b, Poznávací schopnosti a funkce,                                                            představivost a fantazije, myšlenkové operace;                                                             c,Sebepojetí, city, vůle
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (KPZ v MŠ):

  1. oblast biologická (= tělo)
  2. oblast psychologická (= psychika)
  3. oblast mezilidksých vztahů (= ti druzí kolem nás)
  4. oblast sociálně kulturní (= prostředí, společnost)
  5. oblast environmentální (= ekologie, svět)

(Více informací o oblastech v RVP PV na str. 13 a o oblastech v KPZ v MŠ na vyžádání v mateřské škole pod názvem dílčí cíle vzdělávání.)