Klíčové kompetence KPZ

Klíčové kompetence KPZ jsou uvedeny ve spodní části kolonky Program MŠ. Zde jsou uvedeny jednotlivé "podkompetence":

1. Rozumí holistickému pojetí zdraví

 • Má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích
 • Vnímá potíže zdraví tělesného, ale i duševního
 • Rozumí, že způsob života ovlivňuje jeho zdraví
 • Rozlišuje lidské aktivity podporující a škodící zdraví
 • Chápe jevy kolem sebe v souvislotech, dovede se ptát
 • Má vytvořenou představu co je to závislost, na zdraví ohrožujících věcech
 • Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou

 • Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví (dobrý, špatný)
 • Rozlišuje dobro a zlo, a obě etické kategorie vidí ve vztahu ke zdraví
 • Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
 • Konkrétními činnostmi podporuje zdraví své, ostatních, přírody
 • Chápe, že když je člověk nemocný, nemůže dělat řadu věcí
 • Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě

3. Dovede řešit problémy a řeší je

 • Je zdívadé, chce poznávat
 • Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti
 • Aktivně přistupuje k problémům, organizuje své činnosti
 • Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v běžném životě
 • Když si neví rady, požádá o pomoc
 • Řeší jednoduché problémy, ví že je může řešit více způsoby
 • Nemá obavu ze změny, přijímá ji jakou součást života

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života

 • Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
 • Dovede označi své potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické)
 • Chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji
 • Umí vyjádřit co se mu líbí a co ne, vysvětlí proč
 • V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá důsledky svých činů, chování
 • Odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost

5. Posiluje duševní odolnost

 • Poznáváním sebe samého vytváří obraz o sobě
 • Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce, city, pojmenuje je
 • Chápe, že dobrá životospráva ovlivňuje dobrou náladu a spokojenost
 • Ovládá intenzitu svých emocí, které by škodily jemu nebo okolí
 • Komunikuje, dokáže se rozhodnout i při problémové situaci
 • Aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla plní
 • Dovede požádat o pomoc když je v nouzi
 • Dovede sdělovat příhody a události, které se mu staly
 • Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky

6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce

 • Má vytvořené základní návyky společenského chování
 • Je schopno práce ve dvojici, skupině dětí
 • Chová se vstřícně, pomáhá tam, kde je třeba
 • Vysvětluje svůj názor a naslouchá druhým
 • Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými
 • Dbá pravidel soužití, svými skutky nikoho neomezuje
 • Uvědomuje si, že svým chováním spoluvytváří prostředí pohody

7. Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

 •  Chce poznávat své okolí, svět
 •  Prožívá vztah k přírodě, ochrňuje ji
 • Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se
 • Uvědomuje si, že každý má práva a povinnosti
 • Chová se vstřícně, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých
 • U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování