Rozumový vývoj

Mám umět sám:

 • samostatně splnit jednoduchý úkol
 • zná své vlastní jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště
 • znát jména kamarádů, dětí z MŠ a příjmení některých
 • pojmenovat místnosti, ve kterých se pohybuje
 • znát základní pravidla chování na ulici a správně reagovat na červený a zelený signál (např. semaforu)
 • správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát jejich typické vlastnosti a účel
 • umět srovnávat a rozlišovat rozměry a tvar předmětů (dlouhý - krátký, velký - malý, větší - menší...)
 • poznat a správně pojmenovat alespoň 3 květiny
 • umět rozlišit strom listnantý od jehličnatého
 • rozlišovat ovoce a zeleninu podle vzhledu a chuti
 • poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích a hospodářských zvířat, znát jejich užitek
 • poznat a pojmenovat některé ptáky, zvířata žijící v lese, na poli, v ZOO a ve vodě
 • snažit se správně vyslovovat hlásky, umět mluvit šeptem, potichu, hlasitě
 • dobře znát 4-5 říkadel a uplatňovat je při hře, umět je výrazně přednášet společně s ostatními
 • pozorně vyslechnout celou pohádku, poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti
 • volně reprodukovat jednoduchý děj pohádky a pokusit se o jednoduchou dramatizaci s vystižením charakteru postav
 • rozlišovat kladné a záporné vlastnosti postav
 • popsat vzájemnou polohu dvou předmětů pomoci vztahu: je v...není v...(krabici, skříni,...)
 • umístit různé předměty podle pokynů: před, za, pod, nad, vedle, mezi, první, poslední
 • rozlišit a poznat tvary: kruh, čtverec, trojúhelník
 • sestavit různé jednoduché útvary podle skutečné předlohy i podle fantazie
 • stanovit vlastnost předmětu vzhledem k jinému (malý - větší - největší, krátký - delší - nejdelší, úzký - širší - nejširší)
 • srovnávat předměty pokládáním na sebe a přikládáním k sobě a určovat menší než, větší než, stejně velký
 • vytvářet cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k druhému (vláček po kolejích)
 • ukázat předměty, které mají dané vlastnosti: barvu, tvar, velikost
 • vybírat ze skupiny předmětů a postupně vytvářet skupiny předmětů podle dané vlastnosti (všechny předměty červené barvy,...)
 • rozhodnout o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení, postupovat od nejjednodušších k náročnějším formulacím
 • uspořádat danou skupinu a najít, co do skupiny nepatří
 • vytvořit skupinu předmětů v počtu do 4 prvků a porovnávat více, méně, stejně a sestavit číselnou řadu 1-4

Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:

 • rozlišovat časové vztahy (ráno, poledne, večer) den a noc (je světlo - je tma), dnes, včera a zítra
 • velkou pozornost věnovat tematice přírody
 • pozorovat s dětmi změny v přírodě a chápat typické znaky ročních období (jaro, léto, podzim, zima)
 • správně dýchat při řeči
 • pokud dítě použije gramaticky nesprávný tvar, neopravovat ho, ale zopakovat dítěti tvar správný
 • snažit se používat spisovnou češtinu a rozvíjet spisovné vyjadřování
 • zachovávat pravidla dialogu, zvykat si respektovat mluvčího (neskákat do řeči)
 • vést děti k postupnému rozlišování pravé a levé strany a orientace nahoř - dole, v prostoru i na ploše papíru
 • vést děti k pochopení slov: všechny, každý, žádný
 • při čtení pohádek vést děti k rozpoznání šikovnosti, moudrosti, vtipu, hlouposti, lenosti, lsti
 • využívat situací z pohádek k nenásilným mravním poučením
 • pěstovat v dětech smysl pro humor