Mravní a citový vývoj

Mám umět sám:

 • zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích
 • vědomě dodržovat základní pravidla chování
 • domluvit se s ostatními, být zdvořilý k dětem i dospělým
 • přiměřeně vyjádřit vlastní potřebu, umět požádat o něco
 • postupně uplatňovat iniciativu v různých činnostech
 • přizpůsobit se režimu dne v MŠ a postupně chápat význam některých činností (odpočinek po obědě)
 • zapojovat se do činností a umět se dorozumět ve skupině
 • postupně umět spolupracovat a vzájemně si pomáhat
 • správně reagovat na pokyn dospělého, příkaz, zákaz
 • přiměřeně dlouho se soustředit na jednu hru nebo činnost
 • udržovat pořádek ve věcech, hračkách a osobních potřebách a postupně pečovat o vlastní zevnějšek
 • postupně pomáhat v rodině s drobnými pracemi
 • postupně se zapojovat do přípravy rodinných oslav a svátků, umět blahopřát

Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:

 • posilovat sebevědomí dítěte, jeho jistotu v chování a jednání
 • vést děti k péči o zdraví vlastní i ostatních, chránit se a ničím neohrožovat ostatní
 • vést děti ke zdvořilému chování vůči ostatním dětem i dospělým
 • podporovat iniciativu a pozitivní přednosti osobnosti dítěte, vytvářet soustavné podmínky k jejich rozvoji a uplatnění
 • motivovat a rozvíjet tvořivost dětí při hrách a ostatních činnostech
 • sledovat úroveň přizpůsobivosti dětí ve skupině, podřídit se zájmům většiny
 • postupně odstraňovat sobeckost dětí, prohlubovat žádoucí citové vztahy a charakterové vlastnosti (dětský optimizmus, soucítění, potřeba sounáležitosti, lítosti, důvěry)
 • vést děti k navazování kontaktů s dalšími dětmi a známými dospělými osobami pod dohledem blízké osoby
 • rozvíjet schopnost sebeovládání, zvyšovat nároky na ukázněnost
 • vést děti k cílevědomosti a trpělivosti při překonávání překážek
 • usilovat o samostatnost, nebojácnost, opatrnost, ohleduplnost, vytrvalost a rozhodnost při různých činnostech