Rozumový vývoj

Mám umět samostatně:

 • s dohledem splnit jednoduchý úkol
 • poznat a pamatovat si svoji značku a své místo v MŠ
 • umět pojmenovat osoby v rodině, v nejbližším okolí, bezprostředně vnímat zvířata, rostliny, činnosti a jevy
 • postupně rozlišovat různé zvuky
 • snažit se zřetelně vyslovovat hlásky
 • snažit se srozumitelně vyjádřit svoje potřeby a přání
 • umístit různé předměty podle pokynů (do, v, na)
 • vkládat jednoduché předměty do otvorů tvarově shodných
 • ukázat, který z daných předmětů (objektů) je velký - malý
 • rozlišovat první, poslední, více, méně, stejně (všechny, žádný)
 • přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2
 • přednášet říkadla za pomoci druhé osoby, později samo
 • přirozeně přednést krátkou báseň
 • soustředěně vyslechnout krátký text
 • s pomocí reprodukovat jednoduchý děj (pohádky)
 • podle ilustrace ukázat a pojmenovat postavy z pohádky
Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:
 • k sestavování různých útvarů z kostek, stavebnic podle vlastní fantazie
 • k přednesu krátkých básniček
 • pěstovat smysl pro rytmus veršů
 • seznamovat děti s klasickými českými pohádkami
 • vést děti k chápání a rozlišování smyslu a obsahu slov (dobro-zlo, poslušný-neposlušný)
 • budit v dětech sympatie ke kladné postavě
 • seznámit děti s dramatickým uměním pomocí maňásků, náměty vybírat ze života dětí nebo z pohádek