Rozumový rozvoj

Mám umět sám:

 • znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště a mateřské školy
 • vyjmenovat nejbližší členy své rodiny, vědět, kde pracují
 • znát jména a příjmení svých kamarádů a všech dětí ve třídě MŠ
 • znát příjmení svých učitelek v MŠ
 • pojmenovat všechny prostory doma i v MŠ, u lékaře, v obchodě, na nádraží apod. a znát jejich účel
 • znát cestu z domova do MŠ a zpět, do obchodu, k lékaři
 • znát a umět pojmenovat nejdůležitější budovy v okolí bydliště a školy, navštívit ZŠ a radostně očekávat vstup do školy
 • pohotové a správně reagovat na světelné signály, znát základní pravidla chování na ulici (rozhlédnout se před vstupem do vozovky, nezdržovat se na vozovce…), znát dopravní značky pro chodce, uvědomovat si možná nebezpečí na silnici
 • poznat a postupně se naučit používat dopravní prostředky, které se vyskytují v jeho okolí, naučit dítě nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku, vést dítě k tomu, aby postupně umělo zakoupit a označit jízdenku
 • pojmenovat a znát účel dopravních prostředků, rozlišovat je podle místa jejich pohybu (na zemi, ve vodě, ve vzduchu)
 • sledovat práci dospělých, umět ji pojmenovat, vystihnout typické znaky pracovních činností, vědět, jakou práci vykonávají rodiče
 • doplnit si znalosti o práci dospělých v rodině a okolí, pozorovat práci dospělých upevňovat kladný vztah k práci, umět šetrně zacházet s předměty, pozorovat činnost strojů při práci, seznámit se s jejich funkcí a pomocí lidem
 • v přirozených situacích, při hrách, při seznamování s prostředím budovy řešit přiměřené problémové situace – najít východ, určit možné cesty (řešení), určit nejkratší
 • poznat vlajku ČR, znát hlavní město města ČR, umět poznat na obraze prezidenta ČR
 • zapamatovat si až 5 pojmů, které byly před ním vysloveny (sluchová paměť), opakovat dvojverší, jednoduchou větu, souvětí, postupně rozšiřovat větu přidáváním dalších slov – dbát na přesné zopakování pojmů nebo děje krátkého příběhu po uplynutí 1 hodiny (dlouhodobá paměť)
 • zapamatovat si až 5 pojmů z obrázků (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel a najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky
 • samostatně a tvořivě využívat různé hračky, konstruktivní hry a stavebnice, vytvářet složitější útvary podle předlohy i podle vlastní fantazie
 • správně pojmenovat předměty denní potřeby, s nimiž přichází do styku, znát některé jejich vlastnosti a účel a určit základní materiál, ze které jsou vyrobené
 • poznat a správně pojmenovat základní suroviny pro přípravu pokrmů, jejich původ
 • umět rozlišit jídla zdravá a nezdravá, chápat nezbytnost vitamínů, mléčných výrobků, ryb pro lidské zdraví, osvojit si zdravé stravovací návyky, dodržovat pravidelný stravovací režim
 • poznat a pojmenovat barvy a postupně rozlišovat jejich odstíny
 • rozeznat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe, umět je porovnat
 • označit rozměry a tvar předmětů (velké – větší – největší, kulaté – hranaté – špičaté)
 • správně pojmenovat časové období – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc
 • postupně si osvojovat pojmy (včera, dnes, zítra) a roční období + je charakterizovat 2-3 typickými znaky
 • postupně umět vyjmenovat názvy dnů v týdnu
 • rozlišovat charakteristické znaky počasí  jasno, polojasno, zataženo, prší, sněží, hřmí, blýská se, bouřka, mrzne, duha
 • rozlišovat typy větru – vánek, vichřice; rozlišovat stmívá se, zapadlo slunce, umět popsat aktuální počasí
 • umět jednoduše vyjádřit, jak se během ročních období mění příroda, ptáci, stromy, zvířata
 • poznat a správně pojmenovat alespoň 3 zahradní, 3 luční a 1 pokojovou rostlinu
 • bezpečně rozlišit stromy listnaté, jehličnaté, správně pojmenovat 2 listnaté a 1 jehličnatý strom, znát plody některých stromů (šiška, kaštan, žalud) a keřů (šípek)
 • poznat a pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny – umět je rozlišit podle vzhledu, chuti, vůně, seznamovat děti s významem pro zdraví
 • vyjmenovat druhy jídla podle pořadí během dne a umět popsat, co obvykle jedí doma a v MŠ
 • poznat, pojmenovat a rozlišit několik domácích a hospodářských zvířat + jejich mláďata, znát základní vlastnosti a užitek těchto zvířat (kráva, ovce,)
 • poznat a pojmenovat některé volně žijící zvířata (zajíc, veverka, ježek, myš, žába), některé ptáky (holub, vrabec, kos), některý hmyz (mravenec, motýl, včela, moucha) a znát jejich typické znaky, hovořit o ochraně zvířat v přírodě
 • pojmenovat části lidského těla a na svém těle ukázat různé detaily (noha – stehno, koleno, lýtko, chodidlo, prsty), které části jsou zdvojené, která je jenom jedna, vyjmenovat nejméně 5 částí hlavy, pojmenovat prsty na ruce, používat řadové číslovky (první – pátý)
 • vyjádřit, co ho bolí a ukázat místo bolesti, chápat nutnost pomoci lékaře či zubaře, ukázněně se chovat u lékaře
 • samostatně a obratně si čistit zuby a chápat smysl péče o zuby
 • znát základní pravidla pro ochranu zdraví (správné stravování, dostatek vitamínů, vhodné oblečení, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování, hygiena)
 • uvědomovat si existenci nevyléčitelných nemocí a invalidních lidí ve společnosti, osvojit si ohleduplnost a schopnost zdvořile a ochotně nabídnout pomoc, stejně ochotně nabízet pomoc starým lidem
 • znát symbol pro označení invalidity
 • pojmenovat jednotlivé druhy a části oblečení a zvolit vhodné oblečení a obutí podle počasí a podle různých příležitostí
 • postupně rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k vlastní osobě i vzhledem k jinému objektu
 • znát z vlastní zkušenosti vlastnosti písku, kamene, půdy, sněhu, ledu, vody a umět je správně rozlišit
 • rozpoznávat různé materiály (papír, textil, sklo, dřevo, kov, plast), umět je charakterizovat pomocí několika vlastností a na příkladech určit užití
 • znát a uvědomovat si nebezpečí ohně, elektrického proudu, nebezpečí na vozovce, nebezpečí možné otravy léky či plodů, nebezpečí od neznámého člověka
 • rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení, postupně i v náročnějších formulacích, poznat nesmysl na obrázku
 • popisovat vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovců místa (hned před, za, od, velde, mezi, vpřed, blíž, dál) i polohu objektů vzhledem k vlastní osobě, užívat termín první – poslední
 • řadit předměty a objekty podle velikosti (délky, šířky, výšky)
 • znázorňovat cesty v rovině, vyhledávat krátké a dlouhé, řešení labyrintů a postupně složitějších úkolů
 • používat číselnou řadu do 6 (eventuelně 10) prvků, určovat více, méně, stejně, znát řadové číslovky