Řečový vývoj

Mám umět sám:

 • aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními dětmi a dospělými
 • správně dýchat při řeči, zpěvu a pohybových činnostech
 • umět rozkládat slova na slabiky (využívat rytmizaci), určit první a poslední slabiku
 • rozkládat slova na hlásky, určit první a poslední hlásku
 • správně vyslovovat postupně všechny hlásky a hláskové skupiny, umět rozlišit hlásky na začátku a později i na konci slova
 • před vstupem do ZŠ dosáhnout správné výslovnosti, intonace, hlasitosti, tempa řeči, správného kladení větného a slovního přízvuku
 • v souvislém řečovém projevu používat rozvité věty a postupně jednoduchá souvětí
 • vytvořit protiklady a zdrobněliny
 • rozpoznávat význam slov souzvučných a nalézat další výrazy pro slova stejného významu (koruna – měna, stromu, královská,…)
 • rozlišit čtený text s citovým zabarvením a zopakovat a předvést věty s citovým zabarvením /smutně, vesele, rozzlobeně)
 • rozumět vtipu, chápat význam humorného textu, vymyslet hádanku, chápat a utvořit jednoduchý rým
 • správně používat předložky, slovesa, skloňovat podstatná jména, užívat správný slovosled
 • umět odvodit množné číslo z jednotného (jeden pán – dva páni) a opačně (dva domy – jeden dům)
 • učit se v dialogu klást otázky a respektovat mluvčího
 • přednést 6-8 říkadel a využívat je při hrách
 • výrazně a kultivovaně předvést básničku
 • soustředěně poslouchat a vnímat čtený text, postupně umět porovnávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti, všímat si rozdílů mezi nimi
 • na postavách z klasických pohádek se učit chápat mezilidské vztahy
 • vystihnout základní charakterové vlastnosti hrdinů televizních pohádek a hovořit o nich
 • reprodukovat myšlenkově složitější text pohádky čtené nebo zfilmované a porozumět mu
 • vypravovat krátký příběh podle obrázků, vypravovat vlastní zážitek
 • samostatně předvést dramatizaci pohádky, pohybově vyjádřit prožitek i náladu, pohybově i slovně charakterizovat postavu, určit kladné a záporné hrdiny
 • na základě volné improvizace s loutkou (hračkou, předmětem) samostatně zahrát krátkou hříčku
 • samostatně dramaticky dořešit nedokončený příběh nebo pohádku (podněcovat děti k hledání různých způsobů řešení) samostatně vyprávět děj podle obrázkového seriálu
 • vnímavě poslouchat příběh s dětským hrdinou, umět porovnávat situaci z příběhu s vlastními zážitky

Ještě sám nezvládnu, ale potřebuji vést k:

 • systematicky rozšiřovat slovní zásobu dítěte o slova označující předměty, jevy a činnosti, s kterými přichází bezprostředně do styku, ale i o slova, kterými dítě vyjadřuje své představy, myšlení, city a přání
 • vést děti k významově přesnému pojmenování známých předmětů, jevů, činností a vztahů mezi nimi
 • rozvíjet poznávání a užívání dvojice slov významově protikladných, slov souzvučných stejné  formy, ale různého významu a slov nestejně znějících, ale stejného významu
 • vést ke stále častějšímu užívání všech slovních druhů, aniž by tím utrpěla přirozenost dětského projevu
 • věnovat náležitou pozornost a péči správné výslovnosti a výraznosti řeči, ve spolupráci s logopedem usilovat o to, aby většina dětí dosáhla před vstupem do ZŠ správné výslovnosti všech hlásek