Než půjdu k zápisu

Období 5.-6. roku života dítěte je obdobím komplexního rozvoje po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické. Příprava je nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje ZŠ, a rovněž k vyrovnání rozdílů mezi dětmi. Jsou dána určitá kritéria, která musí dítě před vstupem do školy zvládnout. Jedná se o soubor požadavků v oblasti tělesné, duševní a sociální.

Školní zralost je ovlivněna úrovní možností rodiny i možnými zděděnými činiteli, popřípadě některými organickými postiženími dítěte. Školní zralost může posoudit psycholog, pokud posoudí, že dítě ještě nebude zvládat požadavky kladené na něho ve škole, doporučí rodičům odklad školní docházky.

Co mám jako předškolák zvládnout:

 • jak se jmenuje, kde bydlí, kolik je mu let
 • sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
 • pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc
 • vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 • přednést říkanku, zazpívat písničku
 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • podle sluchu poznat, která hláska je na začátku a na konci slova (maminka = m,a)
 • složit z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
 • hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
 • skládat puzzle, jednoduché stavebnice
 • správně držet a ovládat tužku, pastelku, štětec, fix
 • vnímat a provádět pokyny
 • ovládat malé nůžky, vystřihnout jednoduchý tvar
 • počítat do 10 (předměty), znát dny v týdnu, roční období
 • orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
 • bezpečně přecházet přes cestu
 • vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
 • neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada

Co nemusím zvládat:

 • pojmenovat geometrické tvary (učivo 3. ročníku ZŠ)